.


    **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****


 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE


READY.

E

R

R

O

R

 

#

4

0

4

 

P

A

G

E

 

C

A

N

N

O

T

 

B

E

 

F

O

U

N

D

i