.


    **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****


 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE


READY.

C

O

O

L

R

E

D

T

O

M

A

T

O

.

B

I

Z

 

C

O

O

L

R

E

D

T

O

M

A

T

O

.

B

I

Z

i